αντλούμαι


αντλούμαι
αντλούμαι, αντλήθηκα, αντλημένος βλ. πίν. 74

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.